המידע הכלול באתר זה הינו מידע כללי בלבד ולכן אינו מהווה בשום פנים ואופן, תחליף ליעוץ משפטי של עו"ד המתמחה בתחום חדלות פירעון. כל שימוש והסתמכות על המידע במסגרת הליכים משפטיים הינם אסורים בהחלט ועל אחריותו הבלעדית של המשתמש. חשוב לדעת כי בהליכים משפטיים לכל מקרה יש את המאפיינים היחודיים לו אשר יכולים להטות את הכף לכאן או לכאן ולכן, שימוש והסתמכות על המידע באתר ללא בחינת המקרה לגופו יכולים לגרום נזק רב.

גלישה מהנה.

03-6969366
מאמרים
הגשת תביעת חוב בהליך פירוק חברה

ע"פ הוראות סעיף 353 לפקודת החברות, אופן הגשת תביעת החוב וחלוקת דיבידנדים במקרה של פירוק חברה חדלת פירעון, ייעשה בהתאם לכללים הקבועים בפקודת פשיטת הרגל, בשינויים מחייבים.

ע"פ פקודת פשיטת הרגל נדרשים הנושים של החברה שלהם חוב בר תביעה (ראה הגדרה במילון) כנגד החברה, להגיש תביעת חוב לכונס הנכסים הרשמי (הכנ"ר) בתוך חצי שנה ממועד מתן צו הפירוק.

יחד עם זאת, בפסיקת בתי המשפט נקבע כי המועד האחרון להגשת תביעת החוב יהיה בתוך חצי שנה ממועד פרסום צו הכינוס ברשומות או בעיתונים היומיים מהטעם שפרסום הצו הוא זה שיוצר את חזקת הידיעה בדבר מתן צו כינוס כנגד החייב.

 אופן הגשת תביעת החוב

את תביעת החוב יש להגיש על גבי טופס תביעת חוב (טופס 21). בטופס זה יש למלא את פרטי הנושה, פרטי החברה, תיק הפירוק, גובה החוב הנטען, תשלומים ששולמו ע"ח החוב, אסמכתאות לחוב והבטוחות שבידי הנושה להבטחת פירעון החוב.

טופס תביעת החוב ייחתם בתצהיר ע"י הנושה ויצורפו אליו כל המסמכים והאסמכתאות שבידי הנושה להוכחת תביעתו.

בהקשר זה חשוב לציין כי לא אחת נקבע ע"י בית המשפט שלנושה אין זכות קנויה להוסיף מסמכים ולערוך "מקצה שיפורים" לתביעתו ומנגד, לא חלה על בעל תפקיד שבודק את תביעת החוב לפנות בדרישה להוספת מסמכים לביסוס החוב הנטען. לפיכך, קיימת חשיבות מכרעת לביסוס תביעת החוב עוד בשלב הגשתה ע"י הגשת כל המסמכים שיש לנושה להוכחת החוב.

כאמור לעיל, את תביעת החוב יש להגיש במשרדי הכנ"ר במחוז בו מתנהל תיק הפש"ר ומומלץ לנושה אף לשמור העתק ממנה עם אישור קבלה מאת הכנ"ר כדי להוכיח את דבר הגשתה.

לאחר הגשתה יש להמתין עד לשלב בדיקת תביעות החוב ובכל מקרה לבדוק מידי פעם כיצד מתקדמים הליכי הפירוק.

בדיקת תביעת החוב

עם קבלת תביעת החוב או זמן מה לאחר מכן, מעביר הכנ"ר את תביעת החוב לבדיקתו של בעל התפקיד שמונה בהליך הפירוק (המנהל המיוחד / המפרק), ע"מ שיבדוק אותה ויחליט אם לאשרה.

כאשר מדובר בתביעת חוב של עובד מתבצעת בדיקת תביעת החוב ע"י בעל התפקיד מוקדם ככל האפשר כדי להעבירה למוסד לביטוח לאומי ולעיתים אף ממנים מנהל מיוחד במיוחד לשם כך ( כאשר מדובר בחברה שלא נותרו לה נכסים).

לעומת זאת, כאשר מדובר בתביעה רגילה לפעמים הליך הבדיקה מתבצע לאחר זמן רב ולעיתים, כאשר לא צפוי לנושים הרגילים דיבידנד בהליך הפירוק, לא תיבדקנה תביעות החוב.

בעל התפקיד יבדוק את תביעות החוב בהתאם למסמכים שצורפו לתביעת החוב, מסמכים שצורפו ע"פ דרישתו וספרי החברה.

בהקשר זה חשוב לציין כי בעת בדיקת תביעת החוב לבעל התפקיד מוקנות סמכויות מעין שיפוטיות וכפי שיפורט בהמשך על הכרעתו ניתן לערער לבית המשפט.

 איחור בהגשת תביעת החוב ובקשה להארכת מועד

כאמור לעיל, את תביעת החוב יש להגיש בתוך חצי שנה מיום מתן צו הפירוק או לכל המאוחר בתוך חצי שנה מיום הפרסום של צו הפירוק.

נושה שאיחר את המועד להגשת תביעת החוב צריך להגיש את תביעת החוב בצירוף בקשה להארכת מועד להגשת תביעת החוב, בה הוא ינמק בתצהיר מהם הטעמים למחדלו ומדוע יש לקבל את תביעתו.

ע"פ הדין כדי שבקשתו תתקבל על הנושה להראות טעמים מיוחדים שיצדיקו את מחדלו ויסללו את הדרך לקבלת בקשתו להארכת מועד ו בדיקת תביעת החוב לגופה.

בעל התפקיד יבדוק תחילה את הבקשה להארכת מועד וככל שיחליט לאשרה, תיבדק תביעת החוב לגופה.

במידה ויוחלט לדחות את הבקשה להארכת המועד, עומדת לנושה הזכות לערער על החלטה זו בפני בית המשפט.

 ערעור על הכרעות בעל התפקיד בתביעת החוב

נושה שבקשתו להארכת מועד נדחתה ע"י בעל התפקיד רשאי לערער על ההחלטה בפני בית המשפט המחוזי בו מתנהל תיק הפירוק בתוך 15 ימים מעת קבלת ההחלטה.

נושה שרואה עצמו נפגע מהחלטת בעל התפקיד בתביעת החוב רשאי לערער על ההחלטה בתוך 45 ימים מיום קבלתה.

 

חשוב לדעת

  • יש לצרף לתביעת החוב את כל המסמכים הרלוונטיים לה, גם אם הם נראים לך חסרי חשיבות.
  • ע"פ הפסיקה, עמידה במסגרת הזמנים להגשת תביעת חוב הינה מהותית ולא פרוצדוראלית.
  • בתנאים מסוימים, לבעל התפקיד שבודק את תביעת החוב סמכות להתעלם מקיומו של פסק דין שניתן לטובת הנושה ולבחון מחדש את טענות הנושה שעל פיהן ניתן פסק הדין.